راهکار ها

راهکار ها

  • ایجاد تغییرات بهینه در راستای افزایش بهره وری در صنعت ریلی .
  • پیشبینی  تغییرات در انتظارات مسافرتها و مسافران صنعت ریلی با توجه به رشد روز افزون فن آوری های نوین