مدیران

مدیران

 نام : امیر مقدم

 سمت : رئیس هیات مدیره

 

 

 

 

  نام : مسعود احمدی

  سمت : نایب رئیس هیئت مدیره

 

 

 

  نام : امراه رحیم نژاد

  سمت : عضو هیات مدیره

 

 

 

  نام : عسگر بابایی

  سمت : عضو هیات مدیره

 

 

 نام : اصغر مخلوقی

 سمت : مدیر عامل و عضو هیات مدیره